Sashiko Denim at the Bakery – Shot on Film

Analog portrait serie of Pey.
portra 400